EXECUTIVO

Presidente

Isabel Rodrigues

Secretário

António Oliveira

Tesoureiro

Pedro Soares

aSSEMBLEIA